SKM2020.61.BR Syn og skøn over fordringers værdi for hele år afskåret

I en sag om, hvorvidt to skattepligtige havde kurstabsfradrag på nogle hævdede fordringer i udenlandsk valuta, anmodede de skattepligtige om syn og skøn over de hævdede fordringers værdi. Spørgsmålene var formuleret således, at skønsmanden blev anmodet om at oplyse kursværdien på de skattepligtiges hævdede fordringer i hvert af årene 2009-2014, dvs. for hele året. Retten udtalte, at det følger af kursgevinstlovens § 26, stk. 2, at gevinst og tab på fordringer opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen, og at man som anskaffelsessum anvender kursværdien på erhvervelsestidspunktet, medmindre den skattepligtige godtgør at have erhvervet fordringen til en højere pris. Retten udtalte videre, at efter bestemmelsens ordlyd er det af central betydningen for afgørelsen af spørgsmålet om fradragsretten og dermed for sagen, at der er en kobling til tidspunktet, hvor fordringen opstod. Idet denne kobling ikke sås i de skattepligtiges spørgetemaer, skønnede retten, at en besvarelse af spørgetemaet ville være uden betydning for sagen, hvorfor anmodningen om syn og skøn på det foreliggende grundlag ikke blev taget til følge, jf. retsplejelovens § 341.

6/2 - Skat - afgørelser, domme mv.

 

Denne nyhed er fra nyhedsfeedet: Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat

Generelle oplysninger om nyhedsfeedet

 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Beskrivelse:
  Nyheder om skat for skatterådgivere mv. fra Skat.dk, Karnov, Folketinget, revisorer og advokater
 • SKM2020.61.BR Syn og skøn over fordringers værdi for hele år afskåret
  Udgiver: News At Heart
  News At Hearts profil 👍 Send besked, hvis du vil overtage et af vores feeds 😊
 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Generelle top søgeord:
  Der er ingen generelle top søgeord

 

Få løbende tilsendt nyhedsmail med nyheder fra dette nyhedsfeed:

 

Eller gå til Messenger og få nyhederne som beskeder

Knappen herunder åbner Messenger og går direkte til News At Hearts bot. Tap her på "Kom i gang" for følge nyhedsfeedet.

Gå til Messenger »

 

News At Heart Nyheder logo