SKM2020.66.ØLR Værditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse

Registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7, om ansøgning om værditabsberegning for et brugt leasingkøretøj Sagen angik godt 200 leasingkøretøjer, for hvilke leasingkontrakten blev afbrudt før leasingperiodens udløb. Køretøjerne blev ved deres førstegangsregistrering her i landet afgiftsberigtiget i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1, om SKATs tilladelse til betaling af forholdsmæssig afgift af et leasingkøretøj. Køretøjerne havde således ikke været afgiftsberigtiget med fuld afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler, jf. lovens § 1, stk. 1, 1. pkt., jf. § 4. Sagen angik nærmere, om et leasingselskab rettidigt havde ansøgt SKAT om værdiansættelse af de omhandlede leasingkøretøjer og regulering af den betalte afgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7. SKAT havde nægtet at imødekomme den af leasingselskabet indsendte ansøgning om SKATs vurdering af køretøjernes afgiftspligtige værdi og tilbagebetaling af i alt ca. 6,4 mio. kr. i afgift af køretøjerne, da ansøgningen for alle køretøjernes vedkommende var indgivet for sent. Ansøgningen var indgivet mellem 5 måneder og 2 år efter de enkelte ophørstidspunkter for leasingkontrakterne. I anden række angik sagen, om leasingselskabet havde krav på at få udbetalt ”eksportgodtgørelse” med 85 pct. af beløbet på 6,4 mio. kr. i henhold til registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, som påstået af selskabet. Sagen blev vundet af Skatteministeriet i byretten og anket af leasingvirksomheden til landsretten. Landsrettens dom Landsretten ændrede byrettens dom. Landsretten bemærkede, at tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift, som udgangspunkt måtte anses for omfattet af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Landsretten fandt, at der hverken i ordlyden eller forarbejderne til registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7, er fastsat en frist for ansøgning om tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift, lige som det ikke fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er fraveget. Videre bemærkede landsretten, at henvisningen i registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7, til lovens § 10 alene angår kriterierne for værdiansættelsen af de brugte leasingkøretøjer, samt at det ikke var godtgjort af Skatteministeriet, at SKATs værdiansættelse efter § 3 b, stk. 7, ville blive umuliggjort, såfremt SKAT ikke kan besigtige det konkrete køretøj. På denne baggrund fandt landsretten, at der ikke ved lovgivning er fastsat en særskilt frist for ansøgning i henhold til § 3 b, stk. 7, der fraviger 3-årsfristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og at der dermed ikke er hjemmel i § 3 b, stk. 7, til at afvise en ansøgning, der er indgivet inden for 3-årsfristen (ændring af SKM2018.88.BR ).

10/2 - Skat - afgørelser, domme mv.

 

Denne nyhed er fra nyhedsfeedet: Nyheder - Moms og afgifter for eksperter

Generelle oplysninger om nyhedsfeedet

 • Nyheder - Moms og afgifter for eksperter
  Beskrivelse:
  Der er ingen beskrivelse
 • SKM2020.66.ØLR Værditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse
  Udgiver: News At Heart
  News At Hearts profil 👍 Send besked, hvis du vil overtage et af vores feeds 😊
 • moms, afgift, registreringsafgift, momsregler, momsfradrag
  Generelle top søgeord:
  moms, afgift, registreringsafgift, momsregler, momsfradrag

 

Få løbende tilsendt nyhedsmail med nyheder fra dette nyhedsfeed:

 

Eller gå til Messenger og få nyhederne som beskeder

Knappen herunder åbner Messenger og går direkte til News At Hearts bot. Tap her på "Kom i gang" for følge nyhedsfeedet.

Gå til Messenger »

 

News At Heart Nyheder logo